Fundacja Teatru Trans-Atlantyk

Fundacja Teatru Trans-Atlantyk is a registered NGO in Poland NIP: 5223022662 at Bonifraterskiej 10a/30, 00-203 Warszawa. The Foundation was founded by Paul Bargetto, Marta Krol, and Grzegorz Sierzputowski in 2015. The current President of the Foundation is Paul Bargetto. The Foundation supports two primary artistic initiatives: Teatr Trans-Atlantyk, a theater company, and Eldorado Teatr, a digital live arts presenter and producer. In addition the foundation presents and produces the work of other artists, partners with other organizations in joint projects. Below is a list of the Foundation's main activities and goals.

1. SUPPORT AND INTEGRATION OF ARTISTS RELATED TO THEATER AND CULTURE: DIRECTORS, SOUND DIRECTORS, ACTORS, DRAMATURGES, SCREENWRITERS, SCENOGRAPHERS, MUSICIANS, PHOTOGRAPHERS, CHOREOGRAPHERS, VIDEO ARTISTS, FILMMAKERS;

2. SEARCHING FOR NEW DRAMATIC FORMS;

3. ESTABLISHING COOPERATION WITH INDEPENDENT CENTERS AND ORGANIZATIONS IN POLAND, BY CREATING INNOVATIVE THEATER AND ARTISTIC PROJECTS;

4. SUPPORTING CULTURAL EXCHANGE BETWEEN CREATORS RELATED TO THEATER, CULTURE AND POLISH ART AND SUCH ARTISTS FROM EUROPE AND THE WORLD;

5. ACTION FOR THE INTEGRATION OF THEATERS, THEATER GROUPS AND ORGANIZATIONS ARTISTS THAT FUNCTION IN THE COUNTRIES OF EUROPE AND THE WORLD;

6. ACTING FOR TOLERANCE AND INTERCULTURAL DIALOGUE;

7. PROMOTION OF THEATER, ART AND CULTURE AT HOME AND ABROAD;

8. DISSEMINATION OF CULTURE, ART AND THEATER AMONG SOCIETY IN THE COUNTRY AND ABROAD;

9. SUPPORT FOR LOCAL INITIATIVES RELATED TO THE PROMOTION OF THEATER, CULTURE AND ART;

10. EDUCATIONAL ACTIVITIES WHICH WILL HAVE THE TASK OF BRINGING THE THEATER AND ITS FOCUS ON POTENTIAL IN TODAY’S WORLD;

11. PROMOTING EQUALITY IN CHILDREN AND YOUTH (INCLUDING DISABILITIES) IN THEIR DEVELOPMENT THROUGH ARTISTIC AND CULTURAL PRACTICE OF THEATER.

[PL]

1. WSPIERANIE I INTEGRACJA ARTYSTÓW ZWIĄZANYCH Z TEATREM I KULTURĄ : REŻYSERÓW,REŻYSERÓW DŹWIĘKU, AKTORÓW , DRAMATURGÓW, SCENOPISARZY, SCENOGRAFÓW, MUZYKÓW,FOTOGRAFIKÓW , ARTYSTÓW WIDEO, FILMOWCÓW;

2. POSZUKIWANIE NOWYCH FORM DRAMATYCZNYCH;

3. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z NIEZALEŻNYMI OŚRODKAMI I ORGANIZACJAMI NA TERENIE POLSKI,
POPRZEZ TWORZENIE NOWATORSKICH PROJEKTÓW TEATRALNYCH I ARTYSTYCZNYCH;

4. WSPIERANIE WYMIANY KULTUROWEJ MIĘDZY TWÓRCAMI ZWIĄZANYMI Z TEATREM, KULTURĄ I
SZTUKĄ POLSKĄ, A TAKIMI TWÓRCAMI Z PAŃSTW EUROPY I ŚWIATA;

5. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI TEATRÓW, GRUP TEATRALNYCH I ORGANIZACJI
ARTYSTYCZNYCH, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W PAŃSTWACH EUROPY I ŚWIATA;

6. DZIAŁANIE NA RZECZ TOLERANCJI I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO;

7. PROMOCJA TEATRU, SZTUKI ORAZ KULTURY W KRAJU I ZAGRANICĄ;

8. UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI I TEATRU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA W KRAJU I ZAGRANICA;

9. WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ TEATRU, KULTURY I SZTUKI;

10. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KTÓRA BĘDZIE MIAŁA ZA ZADANIE PRZYBLIŻYĆ TEATR I JEGO
POTENCJAŁ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE;

11. WYRÓWNYWANIE SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY (RÓWNIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNYCH) W ROZWOJU
ARTYSTYCZNYM I KULTURALNYM POPRZEZ TEATR.